Diaconie

Bij diaconale hulp denkt men meestal als eerste aan financiële hulp voor mensen die echt op het minimum zitten en niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Natuurlijk staan wij daarvoor klaar. Maar vaak kunnen we nog veel meer doen. Het is een taak van ons allemaal om naar onze naaste om te zien. In ons dagelijks leven kent ieder van ons wel een situatie waar problemen zijn. Vaak vinden we het dan vanzelfsprekend om binnen ons vermogen te doen wat we kunnen. Maar niet iedereen heeft iemand in zijn of haar directe omgeving die een helpende hand kan bieden. In een maatschappij met steeds meer werkloosheid, alleenstaanden en ouderen wordt de vraag naar hulp steeds groter. De diakenen willen proberen om hulpvragende en hulpbieder bij elkaar te brengen, zodat we als gemeente elkaars naasten kunnen zijn. Maar ook andere mensen uit onze directe omgeving moeten we niet uit het oog verliezen en daar waar mogelijk een helpende hand bieden. Voor opgave van een hulpvraag of aanbod van hulp kunt u gebruik maken van deze link. U kunt direct contact met de diaconie opnemen via diaconie@hervormdgoes.nl


Directe hulp

Noodopvang de Bevelanden

logo

Voor acute hulp en snel onderdak , ook na kantooruren en in weekends, is Noodopvang de Bevelanden een activiteit van de interkerkelijke stichting Open Huis te Goes waarin de Diaconie participeert.


Schuldhulpverlening

Sinds de oprichting in 2013 is het aantal hulpvragers enorm gegroeid.  SHV is een enthousiaste groep van vrijwilligers die zich graag in willen zetten voor mensen in financiële nood. Naast de lokale gemeente verwijzen ook kerken en andere instellingen mensen door. Er is een groot aantal vrijwilligers zodat er op dit moment geen wachtlijst is. Het werkgebied strekt zich inmiddels uit over heel De Bevelanden.

De vrijwilligers zijn getraind om mensen met financiële zorgen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Daarbij wordt allereerst geluisterd naar het verhaal achter het probleem. Vervolgens wordt gekeken hoe de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd en verbeterd kan worden.

U kunt direct contact  opnemen voor meer informatie of hulp.


Collecten februari en maart 2018:

Deze maanden mogen we “zo God het wil” onze gaven geven voor de volgende diaconale en missionaire doelen:

Zondag 18 februari  Vereniging Op weg met de Ander
Zondag 25 februari  IZB
Zondag 4 maart  Ouderen- en bezoekwerk HVD
Zondag 11 maart
(Heilig Avondmaal)
 Plaatselijk evangelisatiewerk en Alphacursus
( TFC van de familie Don /MAF)*
Biddag 14 maart  Biddagcollecte
Zondag 18 maart  GZB voorjaarszendingscollecte
Zondag 25 maart  Diaconaal werk en ondersteuningen
Goede Vrijdag  Diaconaal werk en ondersteuningen

*De avondmaalscollecte op 11 maart zal bestemd zijn voor de TFC van de familie Don (MAF).

 

We bevelen al deze doelen van harte bij u en jullie aan.

 

Bij de collecten:

Collecterooster 2018:

Het collecterooster voor 2018 is te vinden op www.hervormdgoes.nl/onze-gemeente/diaconie/collecterooster. In de loop van het jaar kan door actuele ontwikkeling voor bepaalde doelen van het rooster afgeweken worden. Deze wijzigingen worden vermeld in het contactblad en/of de nieuwsbrief.

IZB

De officiële naam is Hervormde Bond voor Inwendige Zending. De IZB is een missionaire dienstverlener die kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland helpt bij het vervullen van hun missionaire roeping. Want het is ons verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen.

Hervormde Vrouwen Dienst HVD

De HVD leeft mee met onze gemeenteleden in tijden van vreugde en verdriet en zodoende brengen de medewerksters bezoekjes bij nieuw ingekomenen, (huwelijks)jubilea, ouderen en zieken.
Verder bezorgen zij 6 x per jaar het blad “Licht in de avond” bij onze oudere gemeenteleden (vanaf 75 jaar) en dragen zij ook zorg voor de bezorging van de kerstpakketten bij weduwen en weduwnaars, één-ouder-gezinnen, zieken en ouderen. In noodgevallen kan de HVD kortdurende huishoudelijke hulp bieden aan gemeenteleden, b.v. in gezinnen waar de moeder tijdelijk is uitgeschakeld.

Voorjaarszendingscollecte GZB

De kerk in het Midden-Oosten is misschien wel de meest kwetsbare kerk. Ze wordt niet alleen van buitenaf bedreigd, maar ook van binnenuit. Omdat veel gemeenteleden zijn gevlucht of er voor kiezen om naar een veiligere plek te gaan. Toch komen er in de Arabische wereld elke dag nieuwe christenen bij. Voor hen is het extra belangrijk om een gemeente te hebben waarin zij worden bemoedigd. Ook leren ze hier hoe je als christen staande kunt blijven in moeilijke omstandigheden. De GZB steunt een aantal studenten die een online theologieopleiding volgen. Meer hierover kunt u lezen op de site van de GZB.

 

Giften:

Regelmatig ontvangt de diaconie giften van betrokken gemeenteleden. Deze extra inkomsten kunnen we inzetten voor hulp en ondersteuning van hen die op ons pad worden gebracht. Soms wordt door de gever een specifiek doel aangegeven. In januari is er een gift binnen gekomen van € 150,- en eind vorig jaar is er via de kerkrentmeesters nog een gift van € 250,- binnen gekomen.

Na de Heere onze hartelijke dank.

 

Diaconaal woord:

Galaten 5:14: “Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
Vriendelijke groet namens de diakenen,
Arjan Jongenotter


 

Hoeve Voemekaer Kapelle

Bent u ook zo benieuwd hoe het dagelijks leven bij ‘Hoeve Voemekaer’ er aan toe gaat? Sander van Binsbergen wil er graag iets over vertellen:

 Ik ben vanaf 5 mei 2014 naar de Hoeve Voemekaer verhuisd we hebben iedereen naar hun zin en ik heb het ook naar me zin om hier te gaan wonen met medebewoners van de hoeve met het sluitingsweekend gingen we naar huis.

We hebben samen gezongen met opwekkingsliederen samen met mijn vriend Marijn de Schipper we houden aan onze afspraken om de beurt gingen doen met een maat uit de kerk van Biezelinge gingen sjoelen gezellig kletsen met ze drieën of film gaan kijken met elkaar en we kunnen ook spelletjes.

 En we doen we ook een opwekkingsliederen om met onze maat een vriend van Marijn die ik ook bij hoorde doen we met elkaar gaan zingen het was heel gezellig hier op de hoeve een ook voor de andere medebewoners meegenieten.

 Ik heb een taak om tafel te dekken vaatwasser koffie zetten elke dag hetzelfde rooster en dan heb ik een doel om was opvouwen en helpen met het koken en breien doe ik ook tussendoor en ook af en toe gaan puzzelen of lezen of opwekkingsliederen luisteren elke avond voor ik ga slapen ga.

 We gaan op zondag twee keer naar de kerk Hans en Marjolein deden om de beurt wie naar de kerk gaat in de ochtend en vanmiddag ondertussen na de dienst ging ik even breien en dan ga ik helpen met koken ik heb dan ook om de beurt welkom heten en bij de deur staan als de mensen naar binnen komen zeg je dan goedemorgen goede dienst alstublieft dan geef je een brief met weerklank of een lied. 

Groeten van Sander van Binsbergen 

 

Lijkt het u/jou leuk om dit van dichtbij allemaal mee te maken en mee te doen?

‘Hoeve Voemekaer’ zoekt vrijwilligers!

Op allerlei manieren kunt u/jij ons helpen zoals:

•              Bijhouden van de tuin;
•              Uitvoeren van onderhoud zoals verven, dakgoten schoonmaken, …;
•              Samen met een bewoner een moestuin inrichten en bijhouden;
•              Lekker even met een duofiets weg. Er staan er zelfs twee!
•              Gezellig een spelletje doen met de bewoners;
•              Een wandeling maken met een bewoner;
•              Iets sportiefs;
•              ….(vul zelf maar in).

Als er iets bij staat wat u/jou aanspreekt: Twijfel niet en stuur een mail naar de diaconie via a.jongenotter@hotmail.com of bel met 0113-316136. Wij zullen de verdere contacten verzorgen.

Namens alle bewoners: Alvast bedankt!!!


Hulpvraag Hulpverleners/ inventarisatie lijst

Als Diaconie krijgen we regelmatig vragen over praktische hulp van of voor gemeenteleden.Het komt ook voor dat er immateriële hulp gevraagd wordt voor niet kerkelijk meelevende personen die geen beroep kunnen doen op familie of vrienden.We proberen hiervoor binnen ons netwerk een zo passend mogelijke oplossing te vinden.

Om goed zicht te hebben op de gemeenteleden die zich in willen zetten voor de ander en hun capaciteiten is een aantal jaren geleden een inventarisatie formulier ontwikkeld en op de website gezet. We merken dat dit bij veel gemeente leden niet bekend is, of een beetje is verwaterd.Daarom willen we hierbij onze vernieuwde lijst onder uw en jou aandacht brengen.
Een link naar deze lijst vindt u hier:

Heeft u vragen of suggesties voor de diaconie, dan kunt u ze mailen naar: diaconie@hervormdgoes.nl . Ook voor hulpvragen kunt dit mailadres gebruiken.
Bellen kan natuurlijk ook:
René Blijleven (voorzitter) tel: 0113-268127 / 06-46141041
Ger Flikweert (secretaris) tel: 0113-229201 / 06-54373070Diaconaal Platform Goes – DPG –  zoekt leden voor de kerngroep en coördinatoren hulpvragen!

Samen sta je sterker

De ontwikkelingen in de samenleving zijn groot en de uitdagingen die dat met zich mee brengt, kun je niet in je eentje oplossen. Meer mensen dreigen tussen wal en schip te vallen nu de overheid zich terugtrekt uit het sociale werkveld. Op steeds meer plaatsen werken diaconieën daarom samen.

Diaconieën werken samen, uit liefde voor en gedreven door het geloof in Jezus Christus die gezegd heeft: “Ik zeg u, voor zo velen u dit voor één van deze geringste broeders hebt gedaan, heb u dat voor Mij gedaan.” Mattheus 25.

Al enige tijd is er in Goes een Opstartgroep bezig met verkennende en voorbereidende activiteiten. Alle christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Goes en de omliggende dorpen zijn benaderd. Een aantal bijeenkomsten zijn georganiseerd, veel gesprekken zijn er gevoerd. Een aantal kerken waaronder “De Levensbron” en het Leger des Heils hebben het samenwerkingsconvenant ondertekend. De structuur van de organisatie begint vorm te krijgen. We zijn nu op zoek naar bemensing om daarna te kunnen starten.

Kerngroep
De Kerngroep vormt het dagelijkse bestuur van de DPG. De Kerngroep vertegenwoordigt de DPG naar buiten en treedt op namens de aangesloten kerken, handelend conform de in het convenant vastgelegde afspraken en beleid. De Kerngroep kan voorstellen inbrengen in de (halfjaarlijkse) platformgroep vergaderingen en bereidt deze vergaderingen voor. De Kerngroep regelt de in- en externe communicatie met alle betrokkenen. We zijn op zoek naar kandidaten voor de functies Voorzitter, Secretaris en Communicatiemedewerker.

Bereikbaarheidsteam
Het diaconaal platform krijgt een website met informatie en zal ook per e-mail bereikbaar zijn. Op een aantal vaste tijdstippen zal het DPG ook telefonisch bereikbaar zijn via een 06-nummer. We zoeken daarom Coördinatoren Hulpvragen die bij toerbeurt de eerstelijns beantwoording van de binnenkomende vragen verzorgen en complexe vragen doorzetten binnen de overlegstructuur van het Platform.

Kandidaten dienen:

We zien uit naar uw reacties per mail.
Namens de DPG Opstartgroep.
René Blijleven en Ger Flikweert
Diaconie Hervormde gemeente De Levensbron.
E-mail: diaconie@hervormdgoes.nl


Internationale diensten in de Westerkerk

Zoals al eerder is gedeeld, heeft de organisatie van de samenkomsten voor vluchtelingen en asielzoekers in de Westerkerk, gevraagd of wij als “Levensbron” gemeente willen participeren in deze bijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten worden onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Gemeente, “de Petrakerk” uit Kapelle georganiseerd op de 1e en de 3e zondag in de maand.
Uit monde van  verschillende vluchtelingen is gebleken dat er behoefte is om elke week een bijeenkomst te organiseren.

TMG en Diaconie

Door ons is toegezegd dat we de bereidheid van onze gemeenteleden zullen polsen en dat we een oproep om  vrijwilligers zullen plaatsen in ons contactblad.
Verder is afgesproken dat we met de aangemelde vrijwilligers gedurende enkele maanden zullen mee draaien in de organisatie en dat we eind september deze samenwerking  zullen evalueren. Gedurende deze periode zullen we zelf een onderdeel  (crèche, muziek, vervoer, catering enz.)van de bijeenkomsten uit voeren om de bijeenkomsten zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Structuur en regelmaat zijn belangrijke factoren om deze vluchtelingen een veilige haven te bieden.
Afhankelijk van de ervaringen en behoeften van dat moment  zullen we dan onze inzet bepalen en plannen maken  voor de toekomst. Dit alles D.V.

Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor;

Belangstellende kunnen zich nu al melden door een mail te sturen naar : diaconie@hervormdgoes.nl

Ook adviezen, opmerkingen of vragen zijn meer dan welkom.

De volgende Internationale bijeenkomst in de Westerkerk zijn al gepland. De aanvang 16.00 uur

Als u / jij  meer informatie wilt hebben of als u/ jij  een bijeenkomst mee wilt maken dan bent u/jij bij deze van harte uitgenodigd.

Het TMG en de Diaconie


 

 

Bericht(en) van de Diaconie